Search This Blog

Monday, May 24, 2010

short call 2899

今日開左short call 2899 Jun @ 6 $0.2 * 2
成本價係$7.41 ,開$6係佢個下降軌頂係$6.2 ,所以開$6,走得快好世界。我諗會蝕五千蚊左右,不過會安全好多,睇下到時點樣。當然,我之前個幾個月都有short call 2899,所以成本價會係七蚊右。

暫時再排緊1211 short call 。

No comments:

Post a Comment