Search This Blog

Tuesday, May 25, 2010

short call 1211

今日short call 比亞迪 Jun @ 70 $0.71 ,好少錢,我諗夠俾我行使時賣貨的手續費。如是者我short call/ short put左幾個月。接貨$75蚊,應該差不多平手。今次short call估唔到做到,不知好彩還是不好運了。

慘...3968而家一日跌緊7%,真係吹脤。

No comments:

Post a Comment