Search This Blog

Thursday, February 5, 2009

加倉

今日加倉

做兩手short call #2628 FEB @23
收1.08 期權金 -->所以係 1.08*2*1000 = 2160

上次我係 23蚊個兩手貨實賺,如果俾行使就23蚊賣返出去。暫時係再升再開Short call。目標暫定14000。

No comments:

Post a Comment