Search This Blog

Thursday, June 9, 2011

short call 3968 & short put 1088

今日做左3968 short call @ Sep $0.23 *6 & @ Aug $0.31 *2
今日睇返期指倉, 見到大戶開始平淡倉。睇來還會穿多次250天線先會真係見底。
我估我要平3968 sc 19.5 & 21, 因為好似開得太多3968 的倉。
short put 1088 @ 36 Jun 0.69
暫時見大市係未跌完

No comments:

Post a Comment