Search This Blog

Wednesday, December 1, 2010

short put 939

今日做左short put 939 Dec @ 6.75 *3 。之前賣左三手939 係6.98, 今日做收返240-33=$207,好過無....

做的原因係見近日下跌成交漸細, 返日成交成千億但跌得好少, 今日尾市收高, 我自己認為係好signal。而家睇個圖係做緊三頂的右肩, 應該十二月有反彈。期指倉琴日見到似有轉倉的現象, 日線圖的indicator有超賣現象,十二月的期指倉又大, 結合所有數據, 我覺得應該唔太差。

報告一下我的股票期權倉位:
sp 939 Dec @ 6.75 *3,  @ 7.5*3
lc 939 Dec @ 8.25 *2 蝕硬
sc 3968 Dec @21 *2
sp 2628 Dec @34 *2
sc 2628 Dec @35 *4
sc 2628 Dec @39 *4
sc 1211 Dec @48 蝕硬
sc 2899 Dec @6 , sp Dec @5.5 蝕硬

No comments:

Post a Comment