Search This Blog

Thursday, December 23, 2010

三月25000?

琴日見到有大戶係期權倉做三月:

Options 23600 C LONG 523 1
Options 25000 C SHORT 234 2
Options 26800 C LONG 41 1
如果真係咁即係三月好大機會會升上25000以上。唔知真唔真,因為之前見大戶好似做淡,如果佢係同一個大戶,我諗佢真係去到不敗的境地。

No comments:

Post a Comment