Search This Blog

Thursday, September 16, 2010

short call 939

琴日,即星期一當日short call 左939 Oct @ 7 一手咁大把。對一係一手,係i-access做,遲d 希望明天開到short put 939 。

暫時我估大市牛皮,之後再上,分分鐘會上得好快。上証近日成交多左,但大市衝唔上。HSI 又係成交多左,我估大市有力再上破八月高位,所以我暫時少做short call,多做short put。最重要都係2628 快點升呀,但睇個樣最快要到十月尾十一月好似有隻保險股IPO先有運行。

美國好似十月尾會有選舉,我記得之前都講過,所以我估十月應該唔會太差。

No comments:

Post a Comment