Search This Blog

Friday, May 11, 2012

今日行動

今日搬左D 期指倉
由 19000 --> 18400
再開 20800 short call
即係平
19000 @-164 +76
18800 @ 128 - 59
=> -19 -4 = -$230
開short call
20800 @ 53
21000 @ -34
=> 19-2 = $170
short put
18400 @ 80
18200 @ -65
=> 15-2 = $130

今日睇下D 大陸人分折, 發覺用詞好唔同我地, 如大插叫刹跌, 好倉叫多頭
重點係美金升, 係因為南海政治唔多穏定, 諗諗下軍事股有得諗諣

No comments:

Post a Comment