Search This Blog

Sunday, October 23, 2011

經濟觀

今日同D 朋友食飯吹水, 話個市點睇。我就講我D 政治經濟論,D 朋友當然覺得我吹水吹到傻左。好老實,我好肯定咁講全部會發生,所以今日mark底先:

1. 美國必出QE3 應該今年年尾至出年年頭
2. 一出QE3 油價必狂升
3. 美元出年走強, 人民幣會PK。 RMB 大跌前, YEN 會大跌, 而人民幣會大升, 最後人民幣會PK 最少20%
4. 不只這樣, 香港樓價會跌3 成, 內銀會大PK, 中國政府救唔掂個市
5. 資金流入美國, 美國大力推行新能源開發
6. 敍利亞會係下一個目標

投資真係好重要, 但好多時投資會失敗。打工唔會發逹, 但會保住有飯食。根據我睇書的想法,要五年時間世界經濟先會好轉,十年一個cycle 。有時波浪理論都有點關係。

最後要講, 政策時底出現, 而家可以慢慢建倉, 到QE3 一出, 最後逃生門開敫後, 祝我好運了。 我估明年二, 三月 就係世界經濟PK 之路。

No comments:

Post a Comment