Search This Blog

Wednesday, March 16, 2011

short put 2318

today did short put 2318 Apr @ 75 $2.38
原因係因為大市可能好快見底, 最多都係得一個下跌浪, 所以做住先。
琴日見到期指成交勁大,最加上佢oi 減倉。之後今日半日個成交都好大,有可能轉倉。大市成交大加今日好似有反彈,應該係有買力。

期權係之前講過有大手成交係做LONG put,我琴日見到個兩個倉位成交量大,再加上有少少減倉,可能大戶開始平long put,加上而加係月中,有機會月尾有少少反彈。

No comments:

Post a Comment