Search This Blog

Tuesday, November 9, 2010

今日動作

今日決定平左2628 Nov @ 37 *4 的short call 搬左倉去 Dec @ 39 *4
結果以0.97 平,收0.92  蝕$120 + 100 +100+100= 蝕$420
計返之前開Nov @36的short call = 0.26*4000-100 = $930
即係930-420 = 暫時賺$510

其實有諗以下應變方案
1. 乜都唔做
2. 平37 開38
3. 平37 開39
最後都係選開$39, 一來唔係蝕太多, 二來琴日發覺期權倉到有2千幾oi 成交係十二月26000到,即係好淡友已經將目標上移。三來我估2628 年尾應該還有得再升,而家只係大戶的收集區, 大戶唔會咁快放棄。四來我的2628 係38到買, 39 放的話感覺良好。暫時hsi 去到p/e: 18.x 都未爆住...

最後想講下美國QE2。其實美國根左無狂印銀紙, 佢的錢極加無留出市面。詳情睇下明報...

No comments:

Post a Comment