Search This Blog

Thursday, July 8, 2010

short call 939

今日short call 939 @ 6.5 Aug *5 $0.13 收 $545
我原本想再開short call 2628,但諗諗下都係我返來香港先再算,遲點再諗....
暫時估計都係牛皮,唔會大上大落

No comments:

Post a Comment