Search This Blog

Thursday, September 24, 2009

跌得勁

而家跌左成五百幾點,我個2628 straddle 又打回原形,重要IV 跌,都廢事計佢蝕幾多,暫時不理住。最好跌到34蚊等我平2628 sc 。今日動作如下:
平sp Sep 2628 @ 34 * 2 $ 0.18
開sp Oct 2628 @ 34 $1.01

今日成交幾勁,2628 琴日我睇張圖升左三個浪但成交量係跌的,自己都係琴日先發覺+ 無乜信心。今日如果真係大成交下跌幾百點,而明天又跌,好可能調整市開始左。暫時無乜策略,都係等開sp 2628。

No comments:

Post a Comment